• Lata 1906 - 1918

   • 16.03.2022 13:20
   • 12.X.1905

    Wiec mieszkańców Wielunia i powiatu wieluńskiego w sprawie utworzenia w mieście szkoły realnej z polskim językiem wykładowym (wyłonienie siedmioosobowego komitetu założycielskiego, zebranie 160 podpisów na deklaracji o dobrowolnej składce pieniężnej na potrzeby szkoły - ok. 3120 rubli)...

    13a14a15a

   • 23.X.1905

    Wybór organu nadzorczego przyszłej szkoły - Rady Opiekuńczej Szkoły (w jej skład weszli Zygmunt Werycho-Darewski, Kazimierz Białobrzeski, ks. Adam Kukulski).

    jesień 1905

    Kandydat na dyrektora Jakub Huisson zwrócił się w imieniu ROS do Ministerstwa Oświecenia Publicznego z prośbą o utworzenie szkoły prywatnej z polskim językiem wykładowym.

    15.I.1906

    Uroczyste otwarcie 4-letniej prywatnej szkoły realnej z polskim językiem wykładowym (w prywatnym budynku piętrowym p. Fiszkala przy ul. Krakowskie Przedmieście, budynek poświęcił proboszcz wieluński ks. Jan Godorowski) “ ... udział w zapisach brały wszystkie sfery, tak ziemiańskie , miejskie jaki włościańskie, toteż jest nadzieja, że szkoła ta przy odpowiednim poparciu miasta i okolicy będzie miała zapewnioną podstawę dalszej egzystencji ...” (“Gazeta Kaliska” 1906)

    13a

    X.1907

    Z inicjatywy prezesa ROS Z. Werycho-Darewskiego w budynku byłego klasztoru augustiańskiego utworzono bursę dla 20 mniej zamożnych uczniów (na utrzymanie bursy Z. Werycho-Darewski przeznaczył majątek po zmarłej żonie Adeli) “ ... pierwszym wkładem szkoły w życie kulturalne miasta był udział grupy uczniów w wieczorze artystycznym urządzonym na rzecz Macierzy Szkolnej przez WTM “ Lutnia”. Osiem par w strojach krakowskich odtańczyło na scenie krakowiaka z przyśpiewkami ... Jedna z pierwszych przyśpiewek brzmiała: Otóż i w Wieluniu jest już polska szkoła, ale przyznać muszę jeszcze bardzo goła ...”. (M. Grabiński “ Wieluń na przełomie wieków. Wspomnienia.”)

    XI.1907

    zmiana na stanowisku dyrektora szkoły (J.Huissona zastępuje Konrad Packiewicz)

    1907 - 1908

    Utworzenie 3 i 4 klasy progimnazjum (w szkole uczyło się ok.50 uczniów).

    14a

    1908

    Rozwiązanie przez władze carskie placówek oświatowych podlegających Polskiej Macierzy Szkolnej, w tym również szkoły w Wieluniu, rozpoczęcie starań o ponowne uruchomienie szkoły przez Konrada Packiewicza (po półrocznej przerwie wznowiono pracę szkoły) Utworzenie prywatnej 4-klasowej szkoły realnej o profilu handlowym K. Packiewicza (za zgodą rosyjskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Petersburgu)

    1909

    Michał Nagajewski (członek ROS) podejmuje starania o otwarcie w Wieluniu 7-klasowej szkoły handlowej Z pisma gubernatora kaliskiego do gubernatora warszawskiego: “ ... Utworzenie projektowanej szkoły jest, jak mi się wydaje, w odniesieniu do jej materialnego bytu w pełni zabezpieczone, a w szczególności: założyciele w liczbie 152 dają poręczenie, że szkoła nie będzie doświadczać materialnie biedy. Większość członków Wieluńskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu zobowiązała się przeznaczyć na rzecz szkoły coroczne subsydium w wysokości 1000 rubli. Obywatele miasta zabiegają o subsydium z budżetu miasta w wysokości 2000 rubli. Ze spektaklów i koncertów przewiduje się coroczne dochody w wysokości do 1500 rubli. Zmarły właściciel Galewic Myszkowski, zapisał na potrzeby szkoły 40 000 rubli jako kapitał żelazny, od którego procenty wynosić będą 2000 rubli rocznie. Liczba pragnących uczyć się ... dojdzie do 150, przy czym wpisowe ustalono w wysokości 100 rubli, co daje łącznie 15 000 rubli. Łącznie więc dochód szkoły można określić rocznie na 19 500 rubli ... .. W oparciu o powyższe uważam, że prośba mieszkańców Wielunia o otwarcie 7-klasowej szkoły handlowej zasługuje na pozytywne załatwienie ...” . (AGAD w Warszawie, Kancelaria Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, Podanie mieszkańców Wielunia o Zezwolenie na otwarcie 7- klasowej szkoły handlowej w Wieluniu)

    1908 -1910

    W szkole istnieje 5 klas (wstępna, I, II, III, IV), w których uczy się ok. 103 uczniów

    1910

    Władze carskie zatwierdzają statut projektowanej szkoły.

    1911

    Utworzenie 7- klasowej prywatnej szkoły handlowej (w roku szkolnym 1913/14 utworzono V klasę, w r. sz. 1915/ 16 - VI, w r. sz.1916/7-VII)

    1914

    ROS nabyła nieruchomość przy ul. Gaszyńskiej (obecnie Śląskiej) składającą się z obszernego placu i piętrowego budynku

    15.X.1917

    Uroczyste nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki

    1917-1918

    Przekształcenie 7-klasowej szkoły handlowej na 8- klasową Wyższą Szkołę Realną im. T. Kościuszki.

    15a

    XI.1918

    Uczniowie starszych klas szkoły biorą udział w rozbrajaniu Niemców w Wieluniu i na ziemi wieluńskiej

    1918

    Nieudana próba przekształcenia szkoły z prywatnej na rządową (ze względu na brak zgody Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie)

    Historię szkoły opracował mgr Jarosław Mazur Przy opracowaniu kalendarium wykorzystano min. publikacje dr hab. Tadeusza Olejnika oraz zbiory archiwalne znajdujące się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
   • sekretariat@1.lowielun.eu
   • 886-04-64, 886-04-65
   • ul. Nadodrzańska 4 98-300 Wieluń Poland
  • Logowanie